Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ nuostatai 2023 m. 2024-02-12 11:02:02 4.51 MB
Tvarkų aprašai
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-27 18:07:39
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-29 09:46:15 721.62 KB
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-27 18:07:39 4.72 MB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 490.24 KB
Dėl švietimo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2023-10-27 19:14:28 272.58 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 759.94 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-27 18:07:39 1.93 MB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 476.06 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-27 18:07:39 2.67 MB
Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022 m. 2023-10-27 18:07:39 456 KB
Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems vaikams teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-27 19:14:28 195.71 KB
Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 1.79 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 313.86 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 284.12 KB
Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 374.1 KB
Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-27 18:07:39 364.98 KB
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 18:07:39
Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. 2023-10-27 18:07:39
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2011 m. 2023-10-27 18:07:39 235.31 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas 2011 m. 2023-10-27 18:07:39 188.9 KB
Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašas 2007 m. 2023-10-27 18:07:39 357.4 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 3priedas 2023-10-27 18:07:39 3.67 MB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka 4 priedas 2023-10-27 18:07:39 8.9 MB
Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-27 18:07:39
Taisyklės
Etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklės 2022 m. 2023-10-23 11:03:31 399.69 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022 m. 2023-10-21 15:40:45 2.69 MB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 374.1 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į lopšelį darželį 2023-10-24 15:43:59 16.35 KB
Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje 2023-10-24 15:50:52 16.67 KB
Prašymas dėl vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas nemokėjimo 2023-10-24 15:40:55 40.5 KB
Sutartys
Bendradarbiavimo sutartis 2020 m. 2023-10-24 16:30:25 357.8 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-19 16:06:02 1.44 MB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-10-19 16:06:02 814.52 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:34 1.44 MB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:37 814.52 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:38 1.05 MB
Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:47 892.15 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:50 1.03 MB
Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:52 1.1 MB
Viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:54 752.35 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:40 894.89 KB
Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:41 683.91 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:46 966.65 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:51 900.9 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:52 906.74 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:39 925.77 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:39 1.08 MB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:48 884.51 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:50 1.08 MB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:56 765.48 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 813.81 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 724.96 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 673.22 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 644.26 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 765.41 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 729 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 733.81 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams