Priėmimas į lopšelį-darželį

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis.

Užregistruoti vaiką į eilę galite ir el. būdu.

 • Grupes komplektuoja įstaigos vadovas vadovaujantis

 

 • Grupės formuojamos užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus: lopšelio – iki 3 metų; darželio – nuo 3 iki 5(6) metų priešmokyklinės – nuo 5(6) metų.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės pagal ugdymo turinį formuojamos bendrosios paskirties.
 • Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
 • Vaikų grupės komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Tėvams(globėjams) pageidaujant, broliai ar seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje.
 • Nesuformavus ikimokyklinio amžiaus vaikų (iki 5 metų) grupių iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų ir tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, formuojamos mišraus amžiaus vaikų (iki 5 metų) grupės.
 • Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.
 • Informacija apie laisvas vietas grupėse skelbiama miesto Savivaldybės tinklalapyje, vaikų, įrašytų į eilę, sąrašai viešai skelbiami įstaigoje.

Lankymosi įstaigoje tvarka pateikiant prašymus dėl priėmimo į įstaigą

 • Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami “Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-lopšelio ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale”;
 • Priimant vaikus į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bei formuojama vaiko asmens byla;
 • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą.

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į lopšelį darželį 2023-10-24 15:43:59 16.35 KB
Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje 2023-10-24 15:50:52 16.67 KB
Prašymas dėl vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas nemokėjimo 2023-10-24 15:40:55 40.5 KB

Tėveliai, dėmesio! Nepamirškite mus informuoti, jei: pasikeitė Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, namų adresas), neketinate vesti savo vaiko į mūsų lopšelį-darželį. Vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaigoje yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo.

Atnaujinta: 2023-11-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams