Apie lopšelį-darželį

Istorija

Lopšelis-darželis Nr. 10 (šiuo metu – „Ežerėlis“) veiklą pradėjo 1966 m. sausio 10 d. Pagal tipinį projektą veikė 8 darželio ir 4 lopšelio grupės. Tuo metu įstaigą lankė 290 vaikų, dirbo 75 darbuotojai, kurie teikė vaikų priežiūros, ugdymo ir sveikatos paslaugas. Vadovaujantis Šiaulių miesto valdybos 1993 m. liepos 3 d. potvarkiu Nr.376 „Dėl ikimokyklinių įstaigų tinklo pertvarkos“, lopšelis-darželis Nr. 10 pervardintas į lopšelį-darželį „Ežerėlis“. Keitėsi vadovai, darbuotojai, kito veikiančių grupių skaičius. Iki 1993 metų lopšeliui-darželiui vadovavo trys vadovai, nuo 1993 metų iki šiol vadovauja direktorė Rita Daubarienė. Socialiniai-ekonominiai veiksniai įtakojo veikiančių grupių skaičių: 1993 m. veikė 6 grupės, iš jų: 5 ikimokyklinio ugdymo, 1 priešmokyklinio ugdymo, nuo 2001 m. – 7 grupės, nuo 2014 m. – 8 grupės, nuo 2016 m. – 9 grupės, nuo 2021 m. – 10 grupių, iš jų: 8 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo, iš darželio į mokyklą išleista virš 50 laidų.

Vykstant švietimo reformoms, kito ugdymo turinys, požiūris į vaiko ugdymą, pedagogo vaidmuo organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą. Orientuojantis į nacionaliniu lygmeniu patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą“ (2005), parengta, reflektuojama ir atnaujinama lopšelio-darželio „Ežerėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Ežerėlio vaikų pasaulis“. Siekiant užtikrinti kryptingą kiekvieno vaiko ugdymo(si) procesą ir ugdymo kokybę, vertinami vaikų pasiekimai pagal 2014 m. parengtą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas. Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą, atliepti 5-6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Priešmokyklinio ugdymo programoje siekiama, kad žinios ir pasiekimai būtų įgyjami integraliai, ugdant visas vaikų kompetencijas visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams