Ugdymas(IS)

Siekiame, kad mūsų lopšelyje-darželyje vaikas būtų:mylimas ir gerbiamas;

 • suprastas;
 • savarankiškas;
 • neišskirtas iš kitų dėl individualių savybių ar socialinių poreikių;
 • išklausytas;
 • visapusiškai ugdomas.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

2007 metais įstaigos pedagogų parengta, 2012 ir 2018 metais atnaujinta programa

.

Ugdymo programai 2018-07-09 pritarė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius ir patvirtino Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktorius 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-54.

Ikimokyklinio ugdymo programa „EŽERĖLIO“ VAIKŲ PASAULIS“ 2018 buvo atnaujinta, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Programoje aiškiai apibrėžtas svarbiausias vaikų ugdymosi rezultatas: „ATSAKINGAS, INICIATYVUS IR KŪRYBINGAS, BENDRAUJANTIS IR MOKANTIS MOKYTIS VAIKAS“. Vaiką, turintį tokius gebėjimus ir vertybines nuostatas pedagogų bendruomenė siekia išleisti į priešmokyklinę grupę. Programa yra projektinio modelio, nes projektinė veikla:

 • daugiau sudomina vaikus, įtraukia juos į aktyvią kūrybinę, protinę veiklą,
 • motyvuoja veiklai, padeda spręsti problemas,
 • sudaro palankesnes sąlygas socialinių emocinių įgūdžių ugdymui/si ir tėvų dalyvavimui ugdomojoje veikloje,
 • suteikia ugdymo turiniui lankstumo, nes pedagogas turi kūrybinę laisvę jį modeliuoti, keisti, pritaikyti atskiram vaikui arba visai vaikų grupei,
 • įgalina plačiau taikyti praktinio darbo metodus: tyrinėjimą, bandymus, stebėjimą, interviu, vaizdo įrašus, konkrečių atvejų ar situacijų aprašymus, pokalbį,
 • padeda pamatyti ir vertinti vaikų vystymosi raidą ir tikslingai pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam vaikui ar vaikų grupei.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269 ir Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-100. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa skirta 5-7 metų vaikams. Jos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos


2020 m. sausio-kovo mėnesiais lopšelio-darželio pedagogų darbo grupė parengė sveikatos stiprinimo programą penkerių metų laikotarpiui

Programos tikslas – pasitelkiant darželio bendruomenę ir socialinius partnerius ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti darželio bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Programa buvo teikta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijai, kuri, įvertinusi programos priemones, birželio 10 d. lopšelį-darželį „Ežerėlis“ pripažino

ir įtraukė į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams