Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ nuostatai 2023 m. 2024-02-12 11:02:02 4.51 MB
Tvarkų aprašai
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-27 18:07:39
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-29 09:46:15 721.62 KB
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-27 18:07:39 4.72 MB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 490.24 KB
Dėl švietimo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2023-10-27 19:14:28 272.58 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 759.94 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-27 18:07:39 1.93 MB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 476.06 KB
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-27 18:07:39 2.67 MB
Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022 m. 2023-10-27 18:07:39 456 KB
Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems vaikams teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-27 19:14:28 195.71 KB
Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 1.79 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 313.86 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 284.12 KB
Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 374.1 KB
Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-27 18:07:39 364.98 KB
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 18:07:39
Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. 2023-10-27 18:07:39
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2011 m. 2023-10-27 18:07:39 235.31 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas 2011 m. 2023-10-27 18:07:39 188.9 KB
Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašas 2007 m. 2023-10-27 18:07:39 357.4 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 3priedas 2023-10-27 18:07:39 3.67 MB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka 4 priedas 2023-10-27 18:07:39 8.9 MB
Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-27 18:07:39
Taisyklės
Etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklės 2022 m. 2023-10-23 11:03:31 399.69 KB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022 m. 2023-10-21 15:40:45 2.69 MB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 374.1 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į lopšelį darželį 2023-10-24 15:43:59 16.35 KB
Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje 2023-10-24 15:50:52 16.67 KB
Prašymas dėl vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas nemokėjimo 2023-10-24 15:40:55 40.5 KB
Sutartys
Bendradarbiavimo sutartis 2020 m. 2023-10-24 16:30:25 357.8 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-19 16:06:02 1.44 MB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-10-19 16:06:02 814.52 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:34 1.44 MB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:37 814.52 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:38 1.05 MB
Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:47 892.15 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:50 1.03 MB
Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:52 1.1 MB
Viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:54 752.35 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:40 894.89 KB
Kompiuterių techniko pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:41 683.91 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:46 966.65 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:51 900.9 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:52 906.74 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:39 925.77 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:39 1.08 MB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:48 884.51 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:50 1.08 MB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-20 21:42:56 765.48 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 813.81 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 724.96 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 673.22 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 644.26 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 765.41 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 729 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-10-21 10:15:30 733.81 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2023-2025 metų strateginio veiklos plano C forma 2024-01-22 13:57:35 1.19 MB
2023-2025 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:42 2.97 MB
2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:28 4.71 MB
2022-2024 metų strateginio veiklos plano 2022-2024 C forma 2024-01-22 13:57:23 297.92 KB
2021-2023 metų strateginio veiklos plano C forma 2024-01-22 13:58:01 295.73 KB
2021-2023 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:11 4.45 MB
2020-2022 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:02 1.37 MB
2019-2021 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:56 217.25 KB
2018-2019 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:48 300.12 KB
2017-2019 metų strateginio plano suvestine 2024-01-22 13:56:43 300.22 KB
2017-2019 metu strateginis planas 2024-01-22 13:56:30 300.19 KB
2016-2018 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:25 83.42 KB
2015-2017 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:18 6.47 MB
Metiniai veiklos planai
2023 m. veiklos planas 2024-01-22 13:55:16 4.55 MB
2022 metų veiklos planas 2024-01-22 13:55:10 444.31 KB
2021 metų veiklos planas 2024-01-22 13:55:04 4.1 MB
2020 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:57 3.75 MB
2019 metu veiklos planas 2024-01-22 13:54:53 300.06 KB
2018 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:48 299.26 KB
2017 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:44 288.11 KB
2016 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:39 149.31 KB
2015 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:34 3.36 MB
Programos
Ikimokyklinio ugdymo programa  „Ežerėlio“ vaikų pasaulis“ 3.59 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Lopšelio-darželio Ežerėlis direktorės R. Daubarienės 2023 metu veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 6.98 MB
Lopšelio-darželio Ežerėlis direktorės R. Daubarienės 2022 metu veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 6.34 MB
Direktorės R. Daubarienės 2021 m. veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 5.29 MB
Direktorės R. Daubarienės 2020 metų veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 4.75 MB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2019 m. 2024-02-06 14:53:45 5.61 MB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2018 m. 2024-02-06 14:53:45 457.21 KB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už  2017 m. 2024-02-06 14:53:45 219.14 KB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2016 m. 2024-02-06 14:53:45 364.63 KB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2015 m. 2024-02-06 14:53:45 370.39 KB
Direktorės R. Daubarienės 2024 m. tikslai, uždaviniai ir priemonės 2024-03-18 13:35:37 4.55 MB
Kitos ataskaitos
2021 m. veiklos ataskaita 2023-10-20 21:42:35 5.69 MB
2021 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai 2023-10-20 21:42:36 415.03 KB
Pasirinktos vertinimo srities „Lyderystė ir vadyba“ , stipriosios ir tobulintinos pusės ataskaita 2018 m. 2023-10-25 11:43:19 261.94 KB
2018 m. veiklos savianalizės protokolas 2024-01-22 13:58:44 250.93 KB
2017 m. veiklos savianalizės protokolas 2024-01-22 13:58:49 255.05 KB
2016 m. veiklos savianalizes protokolas 2024-01-22 13:58:54 258.66 KB
2015 m. veiklos savianalizės protokolas 2024-01-22 13:59:00 101.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:55:17 960.6 KB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:55:17 353.47 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:55:17 817.91 KB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:55:17 738.38 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:09 1.05 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:09 701.62 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:09 702.65 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:09 825.29 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:19 378.44 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:29 1.02 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:29 44.76 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:29 44.83 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:29 44.61 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:40 341.7 KB
2019 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:40 44.17 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:40 44.16 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-25 22:11:40 43.89 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-18 16:59:29 1.32 MB
2023 m.
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:59:35 1.73 MB
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:59:35 1.7 MB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:59:35 2.71 MB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-19 08:59:35 2.69 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:31:22 2.91 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:31:35 3.35 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:31:40 3.61 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:31:47 2.82 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:32:03 2.15 MB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:32:07 2.2 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:32:11 2.01 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:32:15 1.62 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:30:07 14.86 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:25:05 41.12 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:25:05 41.12 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:25:05 32.28 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:25:19 74.31 KB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:25:19 75.17 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:25:19 73.76 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-25 19:25:19 73.92 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. maitinimo grafikas 2023-10-22 20:03:55 347.13 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-27 18:07:39
Alergenų sąrašas pagal reglamentą 2023-10-22 20:03:55 390.84 KB
Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 1.79 MB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-27 18:07:39 284.12 KB
Valgiaraščiai
15-os dienų valgiaraštis vaikams 2023-10-21 09:26:57 2.19 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-27 18:07:39 4.72 MB
Viešieji pirkimai 2023 m.
Pirkimų planas 12-19 Nr. 3091 2024-04-18 14:59:23 43.19 KB
Pirkimų planas 12-08 Nr. 2882 2024-04-18 14:59:23 44.75 KB
Pirkimų planas 11-23 Nr. 2651 2024-04-18 14:59:23 42.9 KB
Pirkimų planas 10-04 Nr. 2148 2024-04-18 14:59:23 44.58 KB
Pirkimų planas 09-26 Nr. 2059 2024-04-18 14:59:23 43.32 KB
Pirkimų planas 09-21 Nr. 1998 2024-04-18 14:59:23 45.68 KB
Pirkimų planas 08-17 Nr. 1733 2024-04-18 14:59:23 43.41 KB
Pirkimų planas 06-05 Nr.1291 2024-04-18 14:59:23 42.23 KB
Pirkimų planas 05-16 Nr.1150 2024-04-18 14:59:23 42.91 KB
Pirkimų planas 04-27 Nr.986 2024-04-18 14:59:23 42.92 KB
Pirkimų planas 04-24 Nr.948 2024-04-18 14:59:23 41.05 KB
Pirkimų planas 03-25 Nr. 3833 2024-04-18 14:59:23 44.21 KB
Pirkimų planas 03-25 Nr. 3832 2024-04-18 14:59:23 44.33 KB
Pirkimų planas 01-12 Nr. 142 2024-04-18 14:59:23 67.13 KB
Pirkimų žurnalas 2023 2024-04-18 14:59:23 308.25 KB
Sutarčių registras 2023 2024-04-18 14:59:23 113.92 KB
Pirkimų planas 2023 2024-04-18 14:59:23 67.13 KB
Atn-3 ataskaita
Viešieji pirkimai 2022 m.
2022 Atn-3 2024-04-18 14:34:54 2.04 MB
2022 Pirkimų žurnalas 2024-04-18 14:34:22 329.92 KB
2022 Sutarčių registras 2024-04-18 14:34:02 154.73 KB
Viešieji pirkimai 2021 m.
Metinė ataskaita 2021 m. 2024-04-18 14:33:13 1.02 MB
Pirkimų žurnalas 2021 m. 2024-04-18 14:32:14 303.99 KB
Sutarčių registras 2021 m. 2024-04-18 14:31:58 143.43 KB
Pirkimų planas 2021 m. 2024-04-18 14:31:43 1.35 MB
Viešieji pirkimai 2020 m.
2020 Viešųjų pirkimų žurnalas 2024-04-18 14:29:57 4.73 MB
2020 Atn-3 ataskaita 2024-04-18 14:29:05 1.04 MB
2020 VP sutarčių registras 2024-04-18 14:28:49 918.1 KB
2020 Viešųjų pirkimų planas 2024-04-18 14:28:32 1.5 MB
Viešieji pirkimai 2019 m.
2019 m. Viešųjų pirkimų ataskaita 2024-04-18 14:26:50 1.16 MB
2019 m.Viešojo pirkimo sutarčių registras 2024-04-18 14:26:40 907.51 KB
2019 m. Viešųjų pirkimų žurnalas 2024-04-18 14:26:32 5.92 MB
2019 m. Viešųjų pirkimų planas 2024-04-18 14:26:23 1.24 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2020 metų. 2023-10-22 17:56:48 583.53 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2019 metų 2023-10-22 17:56:50 649.04 KB
Vidinio įsivertinimo išvados 2018 metų 2023-10-22 18:23:25 370.27 KB
Vidinio įsivertinimo išvados 2017 metų 2023-10-22 18:25:25 471.42 KB
Vidinio įsivertinimo išvados 2014 metų 2023-10-22 17:57:05 74.34 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma 2023-10-23 11:03:31 55 KB
Korupcijos prevencijos 2023-2025 m. programa 2023-10-23 11:03:31 1.92 MB
Įsakymas dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir korupcijos prevenciją atsakingo asmens paskyrimo 2022 m. 2023-10-23 11:03:31 269.29 KB
Įsakymas dėl pareigybių sąrašo dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį patvirtinimo 2022 m. 2023-10-23 11:03:31 285.49 KB
Etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklės 2022 m. 2023-10-23 11:03:31 399.69 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų 2022-2024 m. prevencijos priemonių planas 2024-03-12 15:50:24 2.21 MB
Evakuacijos planas 2023-11-26 12:15:34 629.95 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudėties pakeitimo 2024 m. 2024-02-26 11:00:02 412.14 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ darbuotojų asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-21 15:40:35 2.06 MB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-27 18:07:39 1.93 MB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022 m. 2023-10-21 15:40:45 2.69 MB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 3priedas 2023-10-27 18:07:39 3.67 MB
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka 4 priedas 2023-10-27 18:07:39 8.9 MB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-29 09:46:15 721.62 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 490.24 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 759.94 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 476.06 KB
Lietuvos higienos normos HN 75:2016“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018 m. 2023-10-29 09:47:15
2024 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2024-03-04 14:01:19 2.92 MB
Specialistas pataria
Fizinio aktyvumo nauda vaikams 2023-10-22 21:24:07 475.97 KB
Kaip paskatinti vaikus daugiau valgyti vaisių ir daržovių 2023-10-22 21:24:07 271.29 KB
Kodėl reikia skiepyti vaikus 2023-10-22 21:24:07 85.44 KB
Vasaros poilsis ir sveikatos stiprinimas 2023-10-22 21:24:07 92.83 KB
Vitaminas D – nauda ir žala 2023-10-22 21:24:07 78.96 KB
Ką turėtumėte žinoti apie erkes 2023-10-22 21:24:07 158.01 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla 2023-10-22 21:24:07 1.75 MB
2020-2024 sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas ir laimingas“ 2023-10-27 19:27:43 7.03 MB
Alergija žiedadulkėms 2024-03-04 13:56:06 265.9 KB
Psichologas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-10-24 17:18:57 249.23 KB
Socialinis pedagogas
Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. 2023-10-27 18:07:39
Specialusis pedagogas
Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-27 18:07:39
Darbas vasara Atnaujinta Dydis
Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-27 18:07:39 364.98 KB
Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo 1 priedas, prašymas dėl lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.) 2023-10-21 16:28:48 353.47 KB
Šiaulių miesto lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo 2 priedas, atsiskaitymo už paslaugas sutartis 2023-10-21 16:30:29 367.39 KB
Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo 3 priedas, lankomumo apskaitos žiniaraštis (tabelis) 2023-10-21 16:27:12 187.7 KB
Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo 4 priedas, informacija švietimo skyriui apie vaikų lankomumą vasaros laikotarpiu 2023-10-21 16:31:57 177.69 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos 2023-10-24 18:14:50 4.49 MB
Ikimokyklinio amžiaus vaiku pasiekimu aprašas 2023-10-24 18:14:50 3.83 MB
Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 302 KB
Lietuvos higienos normos HN 75:2016“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018 m. 2023-10-29 09:47:15
Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems vaikams teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-27 19:14:28 195.71 KB
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 18:07:39
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2011 m. 2023-10-27 18:07:39 235.31 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos 2022 m. 2023-10-27 19:42:36
Dėl švietimo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2023-10-27 19:14:28 272.58 KB
Priešmokyklinio bendroji programa 2023-10-27 19:14:28 609.51 KB
Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 302 KB
Lietuvos higienos normos HN 75:2016“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018 m. 2023-10-29 09:47:15
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. 2023-10-27 19:14:28
Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems vaikams teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-27 19:14:28 195.71 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 313.86 KB