Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Eglė Kovėrienė Logopedė Laikinai atliekanti komisijos pirmininkės funkcijas

2.

Aistė Juknevičienė Socialinė pedagogė Laikinai atliekanti komisijos pirmininko pavaduotojo funkciją

3.

Aušra Ignatavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė

4.

Lolita Jurgutavičienės Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė

5.

Rūta Gedvilienė Judesio korekcijos specialistė Narė

6.

Vitalija Norkienė Specialioji pedagogė Narė

 


 

Informacija

Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja vadovaudamasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintuLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-1228 .

Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą.
 • Pritaikyti pagal poreikį švietimo programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Nagrinėti nesėkmingo ugdymosi, vaikų nenoro ar baimės eiti į darželį priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas.
 • Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus.
 • Padėti spręsti auklėtojų ir vaikų santykių problemas.
 • Konsultuoti tėvus(globėjus) ir pedagogus dėl pagalbos teikimo metodų, trukmės.
 • Kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką.
 • Rūpintis pozityvaus mikroklimato kūrimu.

Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui įstaigoje, komisijos nariai padeda organizuoti krizės valdymo priemones, apie tai teikia informaciją mokyklos bendruomenei, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudėties pakeitimo 2024 m. 2024-02-26 11:00:02 412.14 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams